VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let

§ 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.: "Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte."

Poskytování zdravotní péče z místa tábora

Pořadatel zotavovací akce nebo jiné školní akce již není povinen zajistit péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce - § 11, odst. 1, písm. e) zákona č.258/2000 Sb. byl zrušen. Není tedy již třeba uzavírat písemnou dohodu s praktickým lékařem.

Prodloužení platnosti potvrzení vedoucích a změna pozice zdravotníka

Na konci roku 2015 byly provedeny některé úpravy v Zákoně 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace zotavovacích akcí se týkají dvě změny - jedna velice pozitivní - potvrzení vedoucích je nově platné 2 roky (§ 10)! Další změna se týká popisu pozice zdravotníka zotavovací akce. Upraven byl výčet zdravotnických kvalifikací (§ 11).
Podrobně: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#cast1